Ще има ли втори шанс за спасение след смъртта?

Въпреки, че идеята за втори шанс за спасение е привлекателна, Библията е ясна, че смъртта е краят на всички шансове. Евреи 9:27 ни казва, че умираме и след това сме изправени пред съд. И така, докато човек е жив, той има втори, трети, четвърти, пети и т.н. шанс да приеме Христос и да бъде спасен (Йоан 3:16; Римляни 10:9-10; Деяния 16:31). Щом човек умре, няма повече шансове. Идеята за чистилището – място, където хората отиват след смъртта, за да платят греховете си, няма библейска основа, а е по-скоро предание на Римокатолическата църква.

За да разберем какво се случва с невярващите след като умрат, нека да погледнем в Откровение 20:11-15, което описва съда пред Големия бял престол. Тук се извършва отварянето на книгите и „мъртвите бяха съдени според делата си по записаното в книгите.“ Книгите съдържат всички мисли и дела на съдените, а от Римляни 3:20 знаем, че „нито едно създание няма да се оправдае пред Него чрез дела, изисквани от закона.“ Следователно всички, които са съдени по своите дела и мисли, са осъдени в ада. Вярващите в Христос, от друга страна, не биват съдени според книгите на делата, а имената им са записани в друга книга – „книгата на живота на Агнето“ (Откровение 21:27). Това са онези, които са повярвали в Господ Исус и единствено те ще могат да влязат в небето.

Когато някой се озове в ада, той вече няма способност да се разкая. (бел. прев.) Това е ясно доказано в историята с богаташа и Лазар в Лука 16:19-31. Ако някой някога би трябвало да се разкая, когато му се даде втори шанс да види ясно истината, това е богаташът. Но въпреки че беше в мъка в ада, той само помоли Авраам да изпрати Лазар обратно на земята да предупреди братята му, за да не им се налага да търпят същата съдба. В сърцето му нямаше покаяние, само съжаление за това къде се е озовал. Отговорът на Авраам казва всичко: „Ако не слушат Моисей и пророците, то и от мъртвите да възкръсне някой, пак няма да се убедят.“ (Лука 16:31). Тук виждаме, че свидетелството на Писанията е достатъчно за спасение на онези, които вярват в него и никое друго откровение няма да доведе до спасение онези, които не го вярват. Никакъв втори, трети или четвърти шанс не би бил достатъчен, за да превърне сърцето от камък в сърце от плът, ако човекът вече не е на земята (бел. прев.).

Филипяни 2:10-11 заявява, че „в името на Исус ще се поклони всяко коляно от небесните и земните, и подземните същества  и всеки език ще изповяда, че Исус Христос е Господ, за слава на Бога Отца.“ Един ден всеки ще се поклони пред Исус и ще признае, че Той е Господ и Спасител. В този момент обаче ще бъде твърде късно за спасение. След смъртта всичко, което остава за невярващия, е съд (Откровение 20:14-15). Ето защо трябва да вярваме в Него в този живот.


Източник: Will there be a second chance for salvation after death?

Превод: Георги Титков