Библията насърчава или забранява молитвата към ангели?

Въпреки че няма стих, който изрично да гласи: „Не се молете на ангели“, напълно ясно е, че не трябва да се молим на ангели. В крайна сметка молитвата е акт на поклонение. И точно както ангелите отхвърлят нашето поклонение (Откровение 22:8-9), така биха отхвърлили и нашите молитви. Предлагането на нашето поклонение или молитва на когото и да било друг, освен на Бога, се нарича идолопоклонство.

Има и няколко практически и богословски причини, поради които е погрешно да се молим на ангели. Самият Христос никога не се е молил на никого освен на Отца. Когато беше помолен от учениците Си да ги научи как да се молят, Той им нареди: „Ето как трябва да се молите: „Отче наш, Който си на небесата…“ (Матей 6:9; Лука 11:2). Ако молитвата към ангели беше нещо, което ние, като Негови ученици трябва да правим, това би било мястото, където Той да ни го каже. Ясно е, че трябва да се молим само на Бог. Това е очевидно и в пасажи като Матей 11:25-26, където молитвата на Христос започва с „Благодаря Ти, Отче, Господи на небето и на земята…“ Исус не само започва молитвите Си, обръщайки се към Отец, но съдържанието на Неговите молитви обикновено изисква помощ, която би могла да бъде предоставена само от някого, който е всемогъщ, всезнаещ и вездесъщ. Молитвата към ангели би била неефективна, защото те са създадени същества и не притежават тези качества.

Доказателство против молитвата към ангели може да бъде намерено, ако погледнем Йоан 17:1-26, където Исус се моли от името на своите последователи, измолвайки множество благословения върху тях от Бог Отец, включително освещаване, прославяне и запазване на светиите. Тези три благословии могат да дойдат само от източника, който понастоящем ги държи, а ангелите не притежават тази сила. Ангелите не могат да ни освещават, не могат да ни прославят и не могат да гарантират наследството ни в Христос (Ефесяни 1:3-14).

Второ, в Йоан 14:13 има случай, когато самият Христос казва на вярващите, че каквото поискаме от Неговото име, Той ще го изпълни, защото се моли директно на Отца. Отправянето на молитва към ангелите би било по-скоро неефективна и небиблейски ръководена молитва. Втори случай, в който Христос споменава, че молитвите трябва да бъдат отправяни само в Неговото име, имаме в Йоан 16:26. Този стих предава посланието, че след Христовото възнесение на небето Той действа като ходатай пред Отец за всички вярващи. Нито ангели, нито което и да е друго създание някога са описвани като ходатаи пред Отца. Само Синът и Светият Дух (Римляни 8:26) могат да се застъпят за нас пред престола на Отца.

Последно, в 1 Солунци 5:17 се казва на вярващия да се моли, без да престава. Това би било възможно само ако вярващият има достъп до Бог, Който е всеприсъстващ и е способен едновременно да слуша молбите на всички хора. Ангелите нямат тази способност – те не са вездесъщи или всемогъщи – и като такива не са способни да приемат нашите молитви. Молитвата към Отец чрез Христос е единственото необходимо и ефективно средство, чрез което можем да общуваме с Отца. Молитвата към ангели е абсолютно небиблейско понятие.


Източник: Does the Bible promote or prohibit praying to angels?

Превод: Георги Титков