Какво е библейска херменевтика?

Библейската херменевтика е изучаването на принципите и методите за тълкуване на текста на Библията. 2 Тимотей 2:15 заповядва на вярващите да участват в херменевтиката: „Старай се да се представиш одобрен пред Бога работник, който няма от какво да се срамува, като излагаш право словото на истината.“ Целта на библейската херменевтика е да ни помогне да узнаем как правилно да тълкуваме, разбираме и прилагаме Библията.

Най-важният закон на библейската херменевтика е, че Библията трябва да се тълкува буквално. Ние трябва да разберем Библията в нейното нормално или ясно значение, освен ако пасажът очевидно е предназначен да бъде символичен или ако са използвани метафори. Библията казва каквото има предвид и има предвид това, което казва. Например, когато Исус говори, че е нахранил „петте хиляди“ в Марк 8:19, законът на херменевтиката казва, че трябва да приемем петте хиляди буквално – има тълпа гладни хора, които наброяват пет хиляди, които са нахранени с истински хляб и риба от чудотворен Спасител. Всеки опит за „одухотворяване“ на числото или за отричане на буквално чудо е проява на несправедливост към текста и игнориране на целта на езика, която е да предава информация. Някои тълкуватели правят грешката да се опитват да четат между редовете на Писанието, за да измъкнат езотерични значения, които не са наистина в текста, сякаш всеки пасаж има скрита духовна истина, която трябва да се стремим да дешифрираме. Библейската херменевтика ни държи верни на смисъла, който е бил вложен при написването на Писанието и е далеч от алегоризирането на библейските стихове, които трябва да се разбират буквално.

Втори решаващ закон на библейската херменевтика е, че пасажите трябва да се тълкуват исторически, граматически и контекстуално. Историческо тълкуване на пасаж означава, че трябва да се стремим да разберем културата, обстановката и ситуацията, в която е написан текстът. Например, за да разберем напълно бягството на Йона в Йона 1:1-3, трябва да изследваме историята на асирийците, свързана с Израил. Тълкуването на даден пасаж граматически изисква човек да спазва правилата на граматиката и да разпознава нюансите на иврит и гръцки език. Например, когато Павел пише за „нашия велик Бог и Спасител Исус Христос“ в Тит 2:13, правилата на граматиката гласят, че Бог и Спасител са паралелни термини и двата са отправени към Исус Христос – с други думи, Павел ясно нарича Исус „нашия велик Бог.“ Контекстуалната интерпретация на пасаж включва вземането предвид на контекста на даден стих или пасаж, когато се опитваме да определим значението. Контекстът включва непосредствено предходните и следващи стиховете, главата, книгата и най-общо казано цялата Библия. Например много озадачаващи твърдения в Еклисиаст стават по-ясни, когато се проследят в контекст – книгата на Еклисиаст е написана от земната перспектива „под слънцето“ (Еклесиаст 1:3). Всъщност фразата под слънцето се повтаря около тридесет пъти в книгата, като установява контекста за всичко, което е „суета“ на този свят.

Трети закон на библейската херменевтика е, че Писанието винаги е най-добрият тълкувател на Писанието. По тази причина винаги сравняваме Писанието с Писанието, когато се опитваме да определим значението на някой пасаж. Например Исая осъжда желанието на Юда да потърси помощта на Египет и осланянето на силната им конница (Исая 31:1) е мотивирано отчасти от изричната заповед на Бог, че Неговите хора не бива да отиват в Египет, за да търсят коне (Второзаконие 17:16).

Някои хора избягват да изучават библейската херменевтика, защото погрешно вярват, че това ще ограничи способността им да научават нови истини от Божието слово или ще задуши просветлението на Святия Дух върху Писанието. Но страховете им са неоснователни. Библейската херменевтика е свързана с намирането на правилната интерпретация на боговдъхновения текст. Целта на библейската херменевтика е да ни предпази от неправилно прилагане на Писанието, както и да не позволи на пристрастия да изкривят нашето разбиране за истината. Божието слово е истина (Йоан 17:17). Искаме да видим истината, да знаем истината и да живеем истината по възможно най-добрия начин и затова библейската херменевтика е жизненоважна.


Превод: Георги Титков

Източник: What is biblical hermeneutics?