Какво означава библейското учение за просветлението?

Казано най-общо, просветлението в духовния смисъл е „осветяване“ на разбирането в някаква област. През вековете хората във всяка култура и религия са претендирали за някакво откровение или просветление от Бога (независимо дали е вярно, или не). Когато това просветление касае нови знания или бъдещи неща, ние го наричаме пророчество. Когато касае разбиране и прилагане на вече дадени знания, ние го наричаме просвещаване. По отношение на просветлението от втория пример възниква въпросът: „Как точно го прави Бог?“

Най-основното ниво на просветление е познаването на греха и без това знание всичко останало е безсмислено. Псалм 18:28 казва: „Защото Ти ще запалиш светилото ми; Господ, Бог мой, ще озари тъмнината ми.“ Псалм 119, който е най-дългата глава в Библията, е песен за Божието слово. В стих 130 пише: „Изясняването на Твоето слово просвещава, вразумява простите.“ Този стих установява основния метод на Божието просветление. Когато Божието слово влиза в сърцето на човек, то му дава светлина и разбиране. Поради тази причина многократно ни се казва да изучаваме Божието слово. Псалм 119:11 казва: „В сърцето си опазих Твоето слово, за да не съгрешавам пред Тебе.“ Стихове 98 и 99 казват: „Твоите заповеди ме правят по-мъдър от неприятелите ми, защото те са винаги с мене.  По-разумен съм от всичките си учители, защото се поучавам от Твоите свидетелства.“

Редовното изучаване на Божието слово ще даде насока и разбиране по основните въпроси на живота. Това е първият метод на Божието просветление и отправна точка за всички нас. В Псалм 119 намираме и друг тип Божие просветляване. Стих 18 гласи: „Отвори очите ми, за да гледам чудесни неща в Твоя закон.“ Това не са нови откровения, а неща, които са писани и разкрити много отдавна и току-що са разбрани от читателя (в един от онези „аха!“ моменти). Също така стих 73 казва: „Твоите ръце ме направиха и утвърдиха; вразуми ме, за да науча Твоите заповеди.“ Молбата е за лично разбиране и прилагане на Божиите закони, тъй като те се изучават от индивида. Петнадесет пъти в този псалм Бог е помолен да научи или даде разбиране относно Неговите закони.

Един пасаж, който понякога предизвиква спор относно просветлението, е Йоан 14:26: „А Утешителят, Святият Дух, Когото Отец ще изпрати в Мое име, Той ще ви научи на всичко и ще ви напомни всичко, което съм ви казал.“ Исус говори на учениците Си в горницата, като им дава последни инструкции преди смъртта Си. Тази специална група хора трябваше да отговаря за разпространението на благата вест за Исус Христос по целия свят. Бяха прекарали три години и половина с Него, наблюдавайки Неговите чудеса и слушайки Неговите поучения. Те щяха да предадат тези неща на останалия свят и имаха нужда от Божията специална помощ, за да си спомнят всичко много ясно. Исус каза, че Святият Дух ще ги научи и ще им напомни за казаното, за да могат да го предадат на други (това включва и написването на евангелията). Този стих не казва, че Духът ще направи това с всички вярващи (макар че има други стихове, които говорят за просветляващото действие на Духа).

Какво е просветляващото действие на Святия Дух във вярващите? Ефесяни 1:17-18 ни казва, че Духът дава мъдрост и откровение относно Исус Христос и отваря очите за разбиране, за да можем да знаем Божиите цели в нашия живот. В 1 Коринтяни 2:10-13 Бог разкрива плановете Си за нас чрез Своя Дух, Който ни учи на духовни неща. Контекстът тук сочи Божието слово като онова, което бива разкрито. Божият Дух винаги ще ни насочва към Божието слово за наше наставление. Както Исус казва на Своите ученици в Йоан 16:12-15, Духът просто повтаря казаното от Отца и Сина. Това повторение ни помага да запомним и напълно да чуем това, което Бог вече ни е казал. Понякога трябва да чуем нещата няколко пъти, преди в действителност да ги чуем. Именно това е ролята на Духа.

Едно нещо, което понякога се пренебрегва при обсъждане на просветлението, е неговата цел. Според някои твърдения излиза, че основната цел на просветлението е точно и академично разбиране на Божието слово. Няма съмнение, че Бог желае да разберем точно какво ни е дал. Думите имат смисъл и трябва да обърнем внимание на детайлите в тези думи. Ако обаче спрем дотам, получаваме само академично разбиране на факти или философии, от което никой няма полза.

Връщайки се към Псалм 119, намираме изявления относно дадена цел, свързани със стиховете за просветляване. „Така да размишлявам за Твоите чудесни дела“ (ст. 27), „ще държа закона Ти. Да! Ще го пазя от все сърце“ (ст. 34), „да познавам Твоите свидетелства“ (ст. 125), „вразуми ме и ще живея“ (ст. 144). Просветлението винаги сочи към действие. Защо Бог ни помага да разберем Неговото Слово? Така ние сме в състояние да живеем в Неговата светлина. 1 Йоан 1:6 ни предизвиква: „Ако кажем, че имаме общение с Него, а ходим в тъмнината, лъжем и не действаме според истината.“ Бихме могли да го перифразираме и да кажем: „Ако кажем, че сме осветлени, но все пак ходим в тъмнина, лъжем относно разбирането на Божието слово.“ Божият Дух, който ни просветлява да чуем и разберем Божието слово, взема това знание и ни води как да го живеем. Римляни 8:14 казва: „Понеже, които се управляват от Божия Дух, те са Божии синове.“ Просветяващото и водещо действие на Святия Дух в нашия живот е потвърждение, че ние наистина сме деца на Бога.


Превод: Георги Титков

Източник: What is the biblical doctrine of illumination?