Кой е Святият Дух?

Библията показва, че има един Бог, Който съществува вечно като три отделни Личности – Баща, Син и Свят Дух. Казано по друг начин, Бог е един в своята Същност, но в три Личности – Той е Троица. Преди да се върне на небето, Исус обеща на Своите последователи, че небесният Баща ще им изпрати „друг Утешител – Духът на истината“, Който ще дойде да обитава в тях. Малко след това Святият Дух се излива върху Христовите ученици и се изпълва старозаветното пророчеството:

„… в последните дни, казва Бог, ще излея от Духа Си на всяка твар…“ (Деяния 2:17)

Святият Дух е Този, Който те е довел до приемане на Исус за твой личен Господ и Спасител. Той ти е показал, че имаш нужда от прощение на греховете ти и че Исус е единственият път за теб.

Святият Дух е Този, Който ръководи Църквата. Той разкрива Личността на Христос, води християните към святост и ни облича със свръхестествена сила за служение. Той ни помага да изградим близост с Исус и с нашия небесен Баща, но също така иска да Го познаваме като наш най-добър Приятел на тази земя. Библията нарича това взаимоотношение „общението на Святия Дух“ (2 Коринтяни 13:14).

Какво е кръщение в Святия Дух?

След като прие Исус Христос за свой Господ и Спасител, твоята връзка с Бог беше възстановена. Ти беше новороден. Сега твоят дух е жив и ти можеш да общуваш с Бог.

Но за да живееш живот, изпълнен със сила, какъвто Бог е предвидил за теб, ти се нуждаеш от кръщението в Святия Дух. Сила е нужна за нашия личен живот с Бога, но също за да можем да свидетелстваме на други хора за Исус Христос и за вечния живот, който Той предлага. Исус казва:

„… ще приемете сила, когато дойде върху вас Святият Дух, и ще бъдете свидетели за Мене…“ (Деяния 1:8)

Кръщението в Святия Дух е изпълване с Божия Дух. Когато това стане, ти ще получиш белег на това кръщение, който е говорене на непознат за теб език.

Този белег се прояви, когато учениците на Исус приеха Святия Дух:

„И когато настана денят на Петдесятница, те всички бяха на едно място. И внезапно стана шум от небето като фученето на силен вятър и изпълни цялата къща, където седяха. И им се явиха езици като огнени, които се разделяха, и застана по един над всеки от тях. И те всички се изпълниха със Святия Дух и почнаха да говорят на други езици според както Духът им даваше способност да говорят.“ (Деяния 2:1-4)

Същото проявление виждаме по време на една от проповедите на апостол Петър:

„Докато Петър още говореше тези думи, Святият Дух слезе на всички, които слушаха словото. И обрязаните вярващи, които бяха дошли с Петър, се смаяха, че дарът на Святия Дух се изля и на езичниците, защото ги чуваха да говорят чужди езици и да величаят Бога.“ (Деяния 10:44-46)

По-късно четем, че същото се случи с учениците в град Ефес:

„… Павел, след като беше минал през горните страни, дойде в Ефес, където намери някои ученици. И им каза: Приехте ли Святия Дух, като повярвахте? А те му отговориха: Даже не сме чули дали има Свят Дух… И когато Павел положи ръце на тях, Святият Дух слезе на тях; и говореха други езици и пророкуваха.“ (Деяния 19:1,2, 6)

В тази история за учениците от Ефес виждаме, че друго проявление на кръщението в Святия Дух е пророкуването. „Гласовете“ в този сайт са християни, които са получили кръщение в Святия Дух и поради това кръщение те виждат и чуват неща, които Бог показва, и ги изявяват на други – това е пророкуването.

Как да бъдем кръстени в Святия Дух?

Библията ясно казва, че Бог е Този, Който кръщава в Святия Дух. Затова сега, след като си приел Исус Христос за свой Господ, ти можеш да поискаш от Него да те кръсти в Святия Дух. В молитва ще поискаме да получиш белега говорене на непознат език. Но преди да преминем към молитвата, нека да научим повече за това проявление, за да знаеш какво да очакваш.

Библията казва:

„… който говори на непознат език, той не говори на човеци, а на Бога, защото никой не го разбира, понеже с духа си говори тайни.“ (1 Коринтяни 14:2)

„… ако се моля на непознат език, духът ми се моли, а умът ми не дава плод.“ (1 Коринтяни 14:14)

Тук виждаме, че никой няма да разбира какво говориш, дори ти самият. Това е език, който идва от духа ти, а не от ума ти.

Какво се случва, когато говорим на непознат език? Апостол Юда насърчава вярващите така:

„… вие, възлюбени, като назидавате себе си във вашата пресвята вяра и се молите в Святия Дух…“ (Юда 1:20)

Този стих показва, че когато говорим на непознат език, ние назидаваме себе си – изграждаме себе си и ставаме по-силни във вярата.

Готов ли си? Нека да преминем към молитвата!

Както при молитвата за приемане на Исус, тук също се изисква искреност и вяра. Забележи – вяра, не разбиране! Бог обещава:

„… ако вие, които сте зли, знаете да давате блага на децата си, колко повече небесният Баща ще даде Святия Дух на онези, които искат от Него!“ (Лука 11:13)

и също:

„… отвори широко устата си и ще ги изпълня…“ (Псалм 81:10)

Бог иска да те кръсти в Святия Дух. Той иска да изпълни устата ти и да говориш на непознат език. От Негова страна няма пречки.

Видяхме, че Исус нарича кръщението в Святия Дух „благо“. Това е най-доброто нещо, което човек може да получи след спасението си (приемането на Исус).

Хайде да започваме!

Моли се искрено на глас с тази молитва:

Татко небесен, благодаря Ти, че греховете ми са простени заради смъртта на Исус, защото Той на кръста пое моето наказание.

Благодаря ти, че Исус Христос е вече мой Господ. Той обеща, че Ти ще дадеш Святия Дух на онези, които искат от Теб. Ето, Татко, сега аз искам Святия Дух!

Исусе, моля Те, кръсти ме в Святия Дух сега! Искам да бъда свидетел за Теб!

Святи Душе, моля Те, ела сега! Ела и ме изпълни! Изпълни всяка част на тялото ми! Искам да бъда храм за Теб! Благодаря Ти, че сега ме изпълваш. Святи Душе, искам да Те познавам. Разкрий ми се. Води ме. Бъди мой Приятел.

Святи Душе, дай ми способността да говоря на непознат език! Сега с вяра приемам тази способност! Умът ми няма да разбира този език – той ще извира директно от духа ми. Сега с вяра ще отворя устата си и ще говоря на непознат език, в името на Исус! АМИН! (Сега говори!)

Почти винаги започва със звук или сричка – просто я изречи!

Отвори устата си и я кажи! Давай! Говори! Вече имаш тази способност!

Ако имаш съмнение дали нещо е станало, моли се така:

Сега, в името на Исус, заповядвам на всяко съмнение и неверие да си тръгне от мен! Бог ме обича! Той даде Сина Си за мен! Той ми е дал и Святия Дух! Аз съм кръстен в Духа и сега с вяра ще говоря на непознат език! АМИН! (Сега говори!)

Не се отказвай, докато не се „отпуши“ – докато звуците не се превърнат в срички, сричките в дума, думата в две, три, повече…

За тези от вас, които проговорихте на непознат език, поздравления! Знайте, че колкото повече говорите на непознат език, толкова повече той ще се развива и ще се обогатява. Молете се с този език всеки ден – колкото повече, толкова по-добре!

Тези от вас, които все още не успяха да проговорят, продължавайте да се молите за това на Бог. Не се отказвайте, докато не стане! Можете да се свържете с нашия екип и ние ще ви подкрепим. Можете също така да се обърнете към зрели християни от църквите, които препоръчваме на тази страница.