Валидна версия на Библията ли е „Превод на новия свят“?

„Превод на новия свят“ (The New World Translation – NWT) се определя от организацията майка на свидетелите на Йехова (дружество „Стражева кула“) като „превод на Светото писание, направен директно от иврит, арамейски и гръцки на съвременен английски от комисия от помазани свидетели на Йехова“. NWT е анонимно произведение на Комисията по „Превод на новия свят“. Свидетелите на Йехова твърдят, че анонимността се налага, за да може заслугата за работата да бъде отдадена на Бога. Разбира се, това дава допълнителното предимство да предпазва преводачите от всякаква отчетност за техните грешки и не позволява на истинските учени да проверяват тяхната академична легитимност.

„Превод на новия свят“ е уникален в едно – това е първото съзнателно систематично усилие за създаване на пълна версия на Библията, която се редактира и ревизира с конкретната цел – да бъде в съгласие с доктрините на преводачите. Свидетелите на Йехова и дружество „Стражева кула“ осъзнават, че техните вярвания противоречат на Писанието. Така че, вместо да съобразят своите вярвания с Писанието, те променят Писанието съгласно своите вярвания. „Комисията по библейския „Превод на новия свят“ минава из Библията и променя всяко Писание, което не е съгласно с теологията на свидетелите на Йехова. Това ясно се вижда от факта, че след публикуването на новите издания на „Превод на новия свят“ са направени допълнителни промени в библейския текст. Тъй като библейските християни продължават да посочват Писанията, които ясно доказват божествеността на Христос (например), дружество „Стражева кула“ периодично публикува нови издания на „Превод на новия свят“ с промени на тези Писания. Ето някои от по-известните примери за целенасочени ревизии:

„Превод на новия свят“ превежда гръцкия термин ставрос (σταυρός – „кръст“) като „мъченически кол”, защото свидетелите на Йехова не вярват, че Исус е разпънат на кръст. „Превод на новия свят“ не превежда думите шеол (שְׁאוֹל), хадес (ᾍδης), геена ( γέεννα) и тартарус (ταρταρόω) като „ад“, защото свидетелите на Йехова не вярват в ада. NWT превежда гръцката дума парусия (παρουσία) като „присъствие“, вместо „пришествие“, защото свидетелите на Йехова вярват, че Христос вече се е върнал в началото на XX век. В Колосяни 1:16 NWT вмъква думата „друго”, въпреки че тя напълно отсъства от оригиналния гръцки текст. Това е направено, с цел да се внуши разбирането, че „всичко друго“ е създадено чрез Христос, вместо това, което казва текстът: „всичко е създадено чрез Христос“. По този начин NWT подкрепя тяхната доктрина, че Христос е създадено същество – доктрина, която поддържат, защото отричат Троицата.

Най-известното от всички извращения на текста в „Превод на новия свят“ е Йоан 1:1. Оригиналният гръцки текст гласи: „Словото беше Бог“. NWT го превежда като „словото беше (един) бог“. Това не е въпрос на неправилен превод, а на вкарване на нечие предварително възприето богословие в текста, вместо да бъде позволено на текста да говори сам за себе си. На гръцки няма неопределителен член, така че всеки неопределителен член в английски се добавя от преводача. Това е граматически приемливо, стига да не променя значението на текста.

Има основателна причина, поради която теос (θεός) няма определителен член в Йоан 1:1 и поради която интерпретацията на „Превод на новия свят“ е погрешна. Съществуват три общи правила, които трябва да разберем, за да видим защо това е така.

1. В гръцки език редът на думите не определя смисъла на фразата както в английски. На английски език изречението е структурирано според реда на думите: подлог – глагол – допълнение. По този начин „Хари повика кучето“ не е еквивалентно на „кучето повика Хари“. Но на гръцки език функцията на думата се определя от падежното окончание на корена на думата. Има две възможни падежни окончания за корена тео (θεό): едното е -с – теос (θεός – теос), другото е -н – теон (Θεόν). Окончанието обикновено определя съществителното като подлог в изречението, докато окончанието определя съществителното като пряко допълнение.

2. Когато съществителното име функционира като номинативен предикат, неговото падежно окончание трябва да се съгласува с това на съществителното, за което се отнася, така че читателят да може да разбере това. Така тео (θεό) трябва да вземе окончанието – с, защото определя логос (λόγος). Следователно Йоан 1:1 се транслитерира като „кай теос ен о логос“ (καὶ Θεὸς ἦν ὁ Λόγος). Теос (θεός) ли е подлогът, или логос (λόγος)? И двете имат окончание – с. Отговорът се намира в следното правило:

3. В случаите, когато се появят две съществителни и двете имат едно и също падежно окончание, авторът често добавя определителния член към думата, която е подлог, за да избегне объркване. Йоан поставя определителен член на логос (λόγος – Словото), вместо на теос (θεός). И така, логос (λόγος) е подлогът, а теос (θεός) е номинативен предикат. На английски от това следва, че Йоан 1:1 се чете като „и Словото беше Бог“ (вместо „и Бог беше словото“).

Най-уличаващото доказателство за пристрастията на „Стражева кула“ е тяхната непоследователна техника на превод. Из цялото Евангелие от Йоан гръцката дума теон  (Θεόν) се среща без определителен член. „Превод на новия свят“ не превежда нито една от тях като „(един) бог“. Още по-непоследователно в Йоан 1:18 NWT превежда същия термин едновременно като „Бог“ и „бог“ в едно и също изречение.

Следователно „Стражева кула“ няма солидни текстови основания за своя превод – само свои богословски пристрастия. Въпреки че защитниците на  „Превод на новия свят“ показват, че Йоан 1:1 може да бъде преведен както те са го направили, те не могат да докажат, че това е правилният превод. Нито могат да обяснят факта, че NWT не превежда същите гръцки фрази другаде в Евангелието на Йоан по същия начин. Само предварително възприетото еретично отхвърляне на божествеността на Христос принуждава дружество „Стражева кула“ да превежда непоследователно гръцкия текст, като по този начин позволява на заблудата им да придобие някакъв вид на легитимност в съзнанието на тези, които са невежи относно фактите.

Само предварително възприетите еретични вярвания на „Стражева кула“ стоят зад недобросъвестния и непоследователен превод, какъвто е „Превод на новия свят“. NWT определено не е достоверна версия на Божието слово. Има малки разлики между всички основни английски преводи на Библията. Никой превод на английски не е перфектен. Въпреки че други библейски преводачи правят малки грешки при предаването на еврейския и гръцкия текст на английски, NWT умишлено променя превода на текста в съответствие с теологията на свидетелите на Йехова. „Превод на новия свят“ е изопачаване, а не версия на Библията.


Превод: Георги Титков

Източник: Is the New World Translation a valid version of the Bible?