Апологетиката в писанията на Йоан

Апостол Йоан следва стратегия, подобна на Павловото заимстване на гръцки философски и религиозни термини в своето Евангелие, в което предвъплътеният Христос е наречен Логос („Словото“ Йоан 1:1, 14; срвн. с 1 Йоан 1:1). Разбирането за предсъществуващо Слово, участващо в акта на сътворението на света от Бога има старозаветни връзки (напр. Битие 1:3; Псалм 33:6, 9). Въпреки това за всеки езичник или гръцки юдеин терминът Логос веднага би извикал платонически или стоически асоциации с универсалния Разум, за който се е вярвало, че управлява космоса и за който се е смятало, че има своето отражение в рационалния ум на всяко човешко същество (срвн. с Йоан 1:9). Обаче заявлението на Йоан, че този Логос е личност – че Той е Божият Син (стихове 1, 14, 18, срвн. с 20:31) и се е въплътил (1:14) – е било шокиращо както за юдеите, така и за гърците. Изисквал се е напълно нов поглед върху Бог и човечеството, за да повярваш, че Исус е божественият Логос в плът. 

Заповедта за апологетика в 1 Петрово 3:15

Апологетиката в писанията на Павел


Автори: Кенет Д. Боa и Робърт М. Бауман Дж. 

Превод: Георги Титков

Източник: A Brief History of Apologetics