Има ли Христос две природи?

Библията не обсъжда изрично въпроса дали Исус Христос има две природи, или само една. Както ще бъде обяснено по-долу обаче, разбирането, че Христос има две природи, е най-библейското и богословски последователно положение. Въпросът излиза на дневен ред в църковната история, тъй като богословите в църквата се опитват да систематизират информацията, която Новият завет предоставя за Исус.

Според Новия завет Исус наистина е човек, но въпреки това Той е и напълно Бог. Йоан 1:1 заявява, че Словото е Бог и тогава в стих 14 виждаме, че Словото, за което говори Йоан, е Исус, който „пребиваваше“ между нас. Матей и Лука разказват за раждането на Исус от Дева Мария и дават Неговата човешка родова линия. Трудно е да се разбере и обясни, но това учи Новият завет. Исус е Бог, Който влезе в човешката раса като човек.

Някои групи в ранната църковна история се опитват да обяснят природата на Христос, като казват, че божественият „Христов дух“ слезе върху човека Исус. Ранните гностици казват, че Христовият дух слиза върху Исус при Неговото кръщение и Го напуска при разпятието. При този сценарий изглежда, че Исус има две природи; обаче при по-внимателно разглеждане това не е така. Човекът, когото хората наричаха Исус, всъщност би бил две личности, споделящи едно тяло и всяка от тези две личности би имала само една природа. Това биха били човекът Исус и божеството Христос. В този сценарий Бог само изглежда, че влиза в човешката раса, но всъщност не го прави.

Друг начин да се направи опит да се обяснят текстовете в Новия завет е да се каже, че Исус Христос е бил само една личност и че Той е имал само една природа. Проблемът с това обяснение е, че Неговата природа би била нещо като обединение на божественото и човешкото. Той не би бил напълно човек, защото божествената природа се е смесила с човешката, правейки Го нещо повече от човек. Той не би бил напълно Бог, защото човешката природа се е смесила с божествената, правейки Го нещо по-малко от божество. Виждаме паралели с тази идея в гръцката и римската митология, където даден бог има дете от земна жена. Потомството е нещо повече от човек и нещо по-малко от бог – свръхчовек или полубог. Херкулес е един такъв човек, син на Зевс и жената Алкмена.

Една илюстрация би могла да е от полза. Подобно на повечето илюстрации, тя далеч не е перфектна и не може да съответства по всички точки. Да предположим, че някой цар иска да се идентифицира с най-бедните в своята страна. Един от начините, по които би могъл да го направи, е да се преоблече като просяк и да се движи сред тях. В тази ситуация обаче той само се преструва на просяк; той може да се върне в замъка през нощта и пак ще има всички царски привилегии и ресурси. От друга страна, царят може да се откаже от трона си, да раздаде всичко и да стане просяк. Но в този случай той ще престане да бъде цар. Трети вариант е, че той може за малко да се откаже от използването на всичките си ресурси за определен период от време – да речем 3 години – знаейки, че в края на този период той отново ще си върне трона. В тази последна ситуация той наистина е просяк и наистина цар. Исус стана човек, но Той остана Бог.

Единственият начин за адекватно обяснение на библейските твърдения е да се каже, че Исус е една личност с две природи – човешка и божествена. Той е и Бог, и човек. Двете му природи са неразривно свързани (но не смесени) в това, което теолозите наричат „ипостасен съюз“. Новият завет твърди, че Исус Христос, който пребиваваше на земята, умря на кръст и възкръсна, беше действителен член на човешката раса с напълно функционираща човешка природа (без грях). В същото време Исус беше напълно Бог. Той доброволно се смири и се отказа от Своята слава и правото си да използва Своите божествени атрибути отделно от волята на Бог Отец, но Той никога не престана да бъде Бог. Исус Христос е напълно човек и напълно Бог – Той има и двете природи. Той е човек, но не само; Той също е Бог. Той е Бог, но Той завинаги се е съединил с човешката природа. Накратко това може да се изрази като Исус бъде наречен Богочовек. Той е човекът, който също е Бог, и Той е Бог, който стана човек.


Превод: Георги Титков

Източник: Does Christ have two natures?