1. Човешкият проблем

Всеки човек, независимо от пола, расата или статута му в обществото, се ражда с една празнина в сърцето. Колкото и уникални дарби да има, каквито и успехи да постигне и каквито и притежания да натрупа, празнината в сърцето му остава. В процеса на израстване човекът все по-остро осъзнава наличието на тази празнина и се опитва да я запълни по някакъв начин.

„Ако срещна правилния човек, ще бъда удовлетворен.“

„Ако се преместя в друга държава, всичко ще е наред.“

„Ако ми увеличат заплатата…“

„Ако отслабна…“

„Ако…“

„Ако…“

Независимо дали си с правилния човек, в правилната държава, с правилната заплата, с правилния външен вид… празнината в сърцето ще остане. Тя не може да бъде запълнена с неща от този свят, защото е от друго естество.

Каква е тази празнина?

Празнината в сърцето не е липса на нещо – тя е липса на Някого. Тя е липса на едно определено взаимоотношение и има определена форма – формата на Бог. Празнината в сърцето е липсата на лична връзка с Бог.

2. Защо нямаме лична връзка с Бог?

Хората се раждат отделени от Бог – нашата човешка природа е отделена. Това отделяне е поради греховното ни естество, наследено още от Адам и Ева. Библията казва:

„… вашите престъпления ви отделиха от вашия Бог“ (Исая 59:2).

В очите на хората може да сме „добри“ – да не сме крали, да не сме убивали, да не сме изневерявали на брачния си партньор…

Но според Библията, в очите на Бог…

… ако някога сме пожелали нещо чуждо в сърцето си, сме крадци.

… ако сме се разгневили на някого в сърцето си, сме убийци.

… ако в сърцето си сме пожелали някой друг вместо брачния ни партньор, сме прелюбодейци.

„Чули сте, че е било казано на древните: „Не убивай; и който убие, ще бъде виновен пред съда.“ А пък Аз ви казвам, че всеки, който се гневи на брат си без причина, ще бъде виновен…“ (Матей 5: 21-22).

Чули сте, че е било казано: „Не прелюбодействай.“ Но Аз ви казвам, че всеки, който гледа жена, за да я пожелае, вече е прелюбодействал с нея в сърцето си“ (Матей 5: 27-28).

Според Божия стандарт за съвършенство всички хора са грешници, защото Бог вижда сърцето. Хората не са грешници, защото съгрешават. Те съгрешават, защото са грешници.

От Библията разбираме, че заплатата на греха е смърт (Римляни 6:23) – вечно отделяне от Бог след смъртта в място, където човек заплаща за своите грехове. Библията нарича това място ад.

3. Можем ли сами да се справим с греха?

По никакъв начин не можем сами да решим проблема си с греха. Дори и някой от този момент нататък да започне да върши само добри дела, те не могат да заличат лошите дела, които е извършил, и не могат да променят неговото грешно естество. Библията казва, че пред Бог „цялата ни правда е като омърсена дреха“ (Исая 64:6).

4. Какво е решението?

Сами по никакъв начин не можем да променим нашето греховно състояние и нашето сърце, но Бог обещава:

„Ще ви дам и ново сърце и нов дух ще вложа вътре във вас, и като отнема каменното сърце от плътта ви, ще ви дам меко сърце. И ще вложа Духа Си вътре във вас и ще ви направя да постъпвате според наредбите Ми, да пазите законите Ми и да ги извършвате“ (Езекил 36:26-27).

Бог обещава да отнеме грешното ни сърце. Как се случва това?

Бог е праведен съдия и Неговият закон гласи:

Заплатата на греха е смърт“ (Римляни 6:23).

Но Бог също така ни обича:

„Защото Бог толкова обикна света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот“ (Йоан 3:16).

Бог изпрати Сина Си на тази земя, за да живее Той безгрешен живот вместо мен и вместо теб. Той бе бит поради нашите грехове, умря на кръст поради беззаконията ни и отиде в ада вместо нас. Така Той плати нашия дълг вместо нас. На кръста Исус прие твоето грешно сърце и поради това Бог изля Своя гняв върху Него.

Исус беше отделен от Бог вместо теб.

Чрез вяра в Исус ти можеш да получиш това, което Той притежава, защото Той приема това, което ти притежаваш.

Той приема греха ти, ти можеш да приемеш Неговата праведност.

Той приема смъртта ти, ти можеш да приемеш Неговия вечен живот.

Той приема отделянето ти от Бог, ти можеш да приемеш Неговата близост с Бог.

5. Как да приема този нов живот?

Нужно е истински и честно да се помолиш на Бог – не формално, защото Бог вижда сърцето ти. Бъди откровен с Него, защото Той знае всичко и не можем да Го заблудим. Изповядай Му греховете си, като ги наричаш с точните им имена, без да ги криеш и без да се оправдаваш.

Ако подходиш към Бога с твърдо решение и искрена вяра, в теб ще стане най-голямото чудо на този свят – новорождението. Ще бъдеш роден от Бога и ще станеш Негово дете, а Той – твой Баща.

Готов ли си?

Кажи тази молитва искрено на глас:

Боже, аз съм грешник. Живял съм в бунт и неверие спрямо Теб. Не съм Те обичал и не съм обичал хората.Прости ми за… (тук можеш да назовеш конкретни грехове, за които искаш да се покаеш).Не мога да залича греховете си и не мога да променя сърцето си сам. Не мога да спася себе си от наказанието и от ада, затова искам да приема Твоя подарък за мен.Аз вярвам, че Исус Христос е Божий Син. Вярвам, че Той е живял праведно вместо мен. Вярвам, че Той е умрял вместо мен и че чрез смъртта си е поел моето наказание.Вярвам, че Исус е възкръснал и че чрез Неговото възкресение аз получавам вечен живот.Исусе, благодаря Ти, че умря вместо мен. Сега аз Те моля да дойдеш в живота ми. Ела и заживей в сърцето ми. Ела и бъди мой Господ и Спасител. Премахни каменното ми сърце и ми дай ново, меко сърце.Вярвам, че моите грехове са простени и че сега имам вечен живот. Връзката ми с Бог е възстановена и аз мога да Го нарека мой Баща.В името на Исус. Амин!

Ако си се помолил с покаяно и вярващо сърце, ти току-що получи новорождението и вечния живот. Поздравления! Това обаче е само началото, а не краят на твоето духовно пътуване. След новорождението се нуждаеш от три много важни по-нататъшни стьпки:

КРЪЩЕНИЕ В СВЯТИЯ ДУХ

ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ МЕСТНА ЦЪРКВА

КРЪЩЕНИЕ ВЪВ ВОДА

Не е задължително да се случат в тази последователност, но е жизненоважно да ги имаш и трите.