Фондация „Съживление“, ЕИК 205187777, е администратор на лични данни и е ангажирана с целия процес по опазване на личните данни и спазване на всички изисквания наложени от ЗЗЛД и Европейски регламент за защита на личните данни (GDPR) /по-долу накратко „Регламента“/.

Настоящата „Политика за поверителност“ има за цел да Ви информира и обясни какви лични данни събираме и защо, как и за какво ги използваме, условията, при които ги предоставяме на трети страни и с каква цел, условията за тяхното съхранение и приложените мерки за тяхната сигурност.

Политиката за сигурност на Фондация „Съживление“ може да бъде променяна и актуализирана с оглед осигуряване на нейното съответствие на българското и задължителното за прилагане в Република България европейско законодателство.

Кои сме ние?

Фондация „Съживление“ е юридическо лице с нестопанска цел, което постига целите, посочени в нейния устав, предимно чрез разпространение на християнска литература в електронен и книжен формат. Седалището и адреса на управление на организацията е гр. София, ЖК. Борово, бл. 218, вх. А, ет. 4, ап. 10, п.к. 1680.

Как събираме лични данни?

Личните данни се събират лично от субектите на данните.

Какви данни събираме?

Лични данни, които събираме при нужда, само с цел изпълнение на дейността си, са имена, ЕГН, адреси, телефони, имейл адреси, IP адреси, идентифициращи номера БУЛСТАТ/ЕИК (за самоосигуряващи се лица) и банкови сметки.

С каква цел обработваме личните данни?

Личните данни се обработват единствено за служебни цели, а именно за:

  • осъществяване на контакт и договаряне на взаимни дейности;
  • договори за дарения и идентифициране на дарители;
  • работа с клиенти в случай на извършване на стопанска дейност в полза на Фондацията;
  • счетоводни нужди.

Как съхраняваме личните данни?

Данните за лицата се съхраняват за различен период от време (срок) в зависимост от изискванията на действащото законодателство, който е достатъчен за изпълнение на съответната цел, освен в случаите когато тези лица поискат „да бъдат забравени“ и има правни основания за това.

Кой има достъп до вашите лични данни?

Ние не предоставяме или продаваме лични данни на трети страни за маркетингови или други цели.

Данни се предоставят само:

  • на държавните институции и органи като НАП, ДАНС и други, които са нормативно установени получатели, когато законодателството го изисква;
  • за счетоводно обслужване – на юридическото лице, което извършва такова за нас;
  • при правна необходимост – на адвокат или адвокатска кантора;
  • на други контрагенти на дружеството, на законово основание за предоставяне на данните, или при наличие на изрично съгласие от страна на субекта на данните или по силата на договор с него;

Доставчиците ни на Интернет, доставчиците на хостинг услуги, както и разработчиците на нашите сайтове и онлайн услуги, чрез които клиентите се свързват с нас или ползват нашите услуги, имат достъп до цялата криптирана или некриптирана информация, която се разменя, IP-адресите или базите данни, в зависимост от тяхната дейност, свързана с нашето дружество.

Банката, която обслужва дейността на Фондация „Съживление“, може да ползва банкови сметки, имена на дарители или клиенти и други необходими данни за извършване на банкови трансфери и съгласно действащото законодателство.

Как съхраняваме личните данни?

Фондация „Съживление“ предприема такива технически и организационни мерки за сигурност срещу неразрешено и незаконно обработване, случайна загуба, унищожаване или увреждане на лични данни, каквито може да се изискват, като се има предвид състоянието на техническо развитие, обичайната практика и законовите изисквания.

Какви са Вашите права?

Вие имате право да се информирате каква е политиката за поверителност на Фондация „Съживление“ чрез настоящия документ.

Имате право да получите потвърждение дали и какви Ваши лични данни се обработват, достъп до тези лични данни, както и да получите копие от информацията на хартиен или електронен носител (в зависимост от техническите възможности).

Имате право да поискате от Фондация „Съживление“ да коригира без ненужно забавяне Ваши неточни лични данни.

Имате право да поискате Вашите лични данни да бъдат актуализирани в случай на промяна в тях. Като се имат предвид целите на обработването имате право непълните Ви лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация.

Имате право да поискате заличаване на личните данни, ако е отпаднало законовото основание за обработката им или данните не са необходими на Фондация „Съживление“ за установяване, упражняване или защита от съдебни претенции.

Когато няма нормативно основание за обработване на лични данни имате право да поискате ограничаване на обработването на личните Ви данни, както и право да направите възражение срещу обработването.

Имате право да поискате трансфер на вашите лични данни към друг Администратор.

Имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране. Фондация „Съживление“ не прилага Автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране по смисъла на чл.22 от Регламента.

Посочените в настоящия раздел права може да упражните като отправите своята заявка (както и основанието за нея) на имейл адрес admin@revival.bg като Фондация „Съживление“ ще осигури упражняването на Вашите права, свързани със защита на личните данни, в сроковете и съгласно условията на Закона за защита на личните данни и в съответствие с РЕГЛАМЕНТ (ЕС)  2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година.

Всяко лице, на което се обработват лични данни съгласно настоящата политика има правото на жалба до надзорен орган /КЗЛД или компетентния Съд/  във връзка с обработване на личните му данни.

Предоставянето на лични данни от служители и контрагенти на Фондация „Съживление“ е задължително законово изискване. Предоставянето на лични данни на останалите субекти на данни е договорно изискване. В случай, че субект на данни не желае да предостави свои данни, с него не може да бъде сключен договор, нито може да участва в каквито и да било взаимоотношения или дейности извършвани от Фондация „Съживление“.

Преглед и допълване на Политиката за поверителност

Настоящата „Политика за поверителност“ се актуализира и/или допълва периодично при настъпване на промени в законодателството на Република България или Европейския съюз.

Настоящата  „Политика за поверителност“ е от 31 март 2020 г. и не е била променяна.