Въпросите, на които ще отговорим

Как да се свърже християнският мироглед с един нехристиянски свят е било дилема пред християнските говорители още от времето, когато Павел се обръща към стоическите и епикурейските философи в Атина. Двадесет века натрупан опит не са опростили тази задача, тъй като нови предизвикателства са се появявали през всеки век и в отговор са били формулирани нови методи и подходи на защитата на християнската вяра.

В този начален учебник по християнска апологетика – изучаване на защитата на вярата – ще се запознаете с тази двухилядолетна дискусия. Ще „подслушате“ как най-великите апологети на всички времена са отвръщали на интелектуалните атаки срещу Библията в своето време. Ще се разходите през четирите главни подхода на апологетиката, които са се появили през миналите две-три столетия. По пътя ще получите проницателни отговори на въпроси като:

> Защо вярата в Бог е рационална, въпреки преобладаващото зло в света?

> Кои факти подкрепят свидетелството на църквата, че Исус е възкръснал от мъртвите?

> Можем ли да бъдем сигурни, че християнството е истинно?

> Как може нашата вяра в Христос да бъде основана на нещо по-сигурно от нашето собствено разбиране, без да потъне в ирационален емоционализъм?

Водещите християнски апологети се отличават значително в техните формални разлики на теорията и метода. Същевременно много апологети използват разнообразни методи и не се вписват като „в калъп“ в нито една теория за това как трябва да се защитава християнската вяра. В тази книга ще идентифицираме четири „подхода“ или четири идеализирани типове християнски апологетични методологии. Ще разгледаме какви са всъщност аргументите на водещи апологети и ще сравним техните методи със споменатите четири идеализирани подхода. След това ще разгледаме работата на апологети, които са препоръчвали директното съчетаване на два или повече от тези основни подходи. Нашата цел е да допринесем за разбирането на тези различни апологетични методи, които ще обогатят всички християни за тяхната защита на вярата и ще им позволят да говорят с по-ясен и по-релевантен глас от сега и занапред. 

Сара и Мурали 

План на книгата                                                                                                                                                


Автори: Кенет Д. Боa и Робърт М. Бауман Дж. 

Превод: Георги Титков

Източник: Preface: Integrative Approaches to Defending the Christian Faith