Вярата има своите разумни основания: Комбинирани подходи за защита на християнската вяра – К. Боа и Р. Бауман

Предаването на християнския мироглед на нехристиянския свят е предизвикателство още от времето, когато Павел адресира философите стоици и епикурейци в Атина. И въпреки наставлението на Петър да бъдем готови да защитим вярата си пред всеки, който ни пита за нашата надежда (1 Петрово 3:15), повечето обикновени християни са предали апологетиката в ръцете на църковните професионалисти. „Вярата има своите разумни основания“ излага четири различни методи на апологетика, като анализира техните силни и слаби страни и предлага начин да се комбинират най-добри прозрения от всеки подход.

Кенет Боа и Робърт Бауман са събрали обширна информация за това какво вярват християните и как може тази вяра да се представи на невярващия свят. Удивителна както заради дълбочината на нейното съдържание, така и заради достъпния начин, по който е поднесена информацията, „Вярата има своите разумни основания“ дава на обикновения християнин пособията да адресира критични въпроси като:

> Защо вярата в Бога е рационална, въпреки наличието на зло в света?

> Кои са фактите, които подкрепят свидетелството на Църквата, че Исус Христос е възкръснал от смъртта?

> Можем ли да бъдем сигурни, че християнството е истина?

> Как може вярата ни в Христос да бъде основана на нещо по-сигурно от нашето собствено разбиране, без да изпадаме в нерационален емоционализъм?