Защо Библията се нарича Святата Библия?

Фразата biblia sacra (свещени книги) за първи път се появява през Средновековието. На английски език една от най-ранните (ако не и най-ранната) употреби на „Святата Библия“ се появява през 1611 г. на корицата на Оторизираната версия, известна като версията на крал Джеймс. Думата свят има няколко значения и, както ще видим, всички те описват Божието слово.

Едно от значенията на свят е „свещен, осветен“. Когато Бог говори с Мойсей при горящия храст, Той заповядва на Мойсей да махне сандалите си, защото  стои на свята земя. Тя беше осветена от Божието присъствие. Тъй като Бог е свещен, думите, които Той говори, също са свещени и грешни хора като Мойсей не трябва да забравят за Божията святост. По същия начин думите, които Бог е дал на Мойсей на планината Синай, също са свещени, както всички думи, които Бог е дал на човечеството в Библията, са святи и свещени, защото Той е свят и свещен. Точно както Бог е съвършен, така и Неговите думи са съвършени (Псалм 19:7). Точно както Бог е праведен и чист, така и Неговото слово е праведно и чисто (Псалм 19:8).

Библията също е свята, защото е написана от хора под ръководството и влиянието на Святия Дух. „Цялото Писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата“ (2 Тимотей 3:16). Гръцката дума, преведена като „боговдъхновено“, е θεόπνευστος, от теос – „Бог“ и пнeo, което означава „да дишам или дишам върху“. И така, нашият Свят Бог, в лицето на Святия Дух, буквално вдъхна святите думи на Писанието в писателите на всяка от книгите по свръхестествен начин. Божественият Писател е свят; следователно това, което Той пише, е свято.

Друго значение на свят е „отделен“, точно както Бог отдели народа на Израил от останалите, живеещи по онова време народи, за да бъде „царство на свещеници и свят народ“ (Изход 19:6). По същия начин християните са отделени от невярващите, които ходят в тъмнина, както е описано от Петър: „Вие обаче сте избран род, царско свещенство, свят народ, народ, който Бог придоби, за да възвестява превъзходствата на Този, Който ви призова от тъмнината в Своята чудесна светлина“ (1 Петрово 2:9). Този „отделен“ аспект на святостта важи и за Библията, защото е книга, отделена от всички останали. Това е единствената книга, написана от самия Бог, и единствената книга, която има силата да освободи хората (Йоан 8:32), да промени живота им и да ги направи мъдри (Псалм 19:7), да ги просветли и направи святи (Йоан 17:17). Това е единствената книга, която дава живот, утеха и надежда (Псалм 119:50) и единствената книга, която ще пребъде до края на времето (Матей 5:18).


Превод: Георги Титков

Източник: Why is the Bible called the Holy Bible?