Кой е написал Библията?

Правилно е да се каже, че Бог е написал Библията. Според 2 Тимотей 3:16 Писанието е „боговдъхновено“. В цялата Библия е очевидно, че Бог е цитиран: в нея над 400 пъти намираме думите „така казва Господ“. Библията се отнася към себе си като към Божието слово десетки пъти (напр. Псалм 119; Притчи 30:5; Исая 40:8; 55:11; Йеремия 23:29; Йоан 17:17; Римляни 10:17; Ефесяни 6:17; Евреи 4:12). За Библията се казва, че  произлиза от Божиите уста (Второзаконие 8:3; Матей 4:4).

Обаче като казваме, че Бог е написал Библията, това не означава, че е взел химикалка в ръка и някакъв пергамент и физически е написал текста на Писанието. Неговото „писане“ на Писанието не е физическо действие от Негова страна. По-скоро Божието авторство е осъществено чрез процеса на боговдъхновение, тъй като писатели са записали Божието послание.

Така че също е правилно да се каже, че вдъхновени Божии хора са написали Библията. Доктрината за боговдъхновеността на Писанието по същество учи, че Бог „ръководи“ авторите на Библията, така че техните индивидуални стилове да бъдат запазени, но крайният резултат да е точно това, което Бог иска. Когато Матей например започва да пише разказ за служението на Исус, той разчита на спомените си (той е очевидец на събитията, които записва) с помощта на Святия Дух (Йоан 14:26), имайки предвид за каква читателска аудитория е предназначен текстът (Матей пише за еврейски читатели). Резултатът е Евангелието на Матей – разказ, пълен с лексиката на Матей, граматиката на Матей, синтаксиса на Матей и стила на Матей. И все пак това е Божието слово. Духът така е напътствал писането на Матей, че всичко, което Бог е искал да каже, е казано и нищо, което Бог не е възнамерявал да каже, не е включено.

Петър описва процеса на боговдъхновение по следния начин: „Святите човеци са говорили от Бога, движени от Святия Дух“ (2 Петър 1:21). Пророк Йеремия говори за боговдъхновението почти като принуждение да напише Божието послание: „Неговото слово става в сърцето ми като пламнал огън, затворен в костите ми; уморявам се да го задържам, но не мога“ (Еремия 20:9). Нямаше начин той да избегне това; Бог искаше да съобщи нещо и затова Йеремия трябваше да пише.

Не всяка книга от Библията посочва кой я е написал. Например авторът на книгата Евреи не е известен. За много книги от Библията просто няма начин да бъдем сигурни кой е човешкият им автор, което не променя това, в което сме сигурни, а именно кой е Божественият автор.

Известни писатели в историята са използвали писари или секретари, за да създадат своята литература. Поетът Джон Милтън ослепява на 44-годишна възраст. Цялостно Изгубеният рай бил продиктуван на приятели и роднини – всеки, който би писал вместо него – и така е записан целият епос (общо 10 550 реда поезия). Въпреки че самият Милтън не е докосвал с химикалка хартията, никой не поставя под съмнение, че Изгубеният рай е негова творба. Ние разбираме функцията на писаря. Макар Бог да не „диктува“ словото Си на хората, принципът е подобен. Бог, истинският автор на Библията, използва хора посредници като Негови „писари“ и резултатът е боговдъхновеното Божие слово.


Превод: Георги Титков

Източник: Who wrote the Bible?