Заповедта за апологетика в 1 Петрово 3:15

Нашият преглед на новозаветната апологетика не би бил завършен без да отбележим 1 Петрово 3:15, който стих често е смятан за класическо библейско изявление за мандата на християните да се занимават с апологетика. Петър наставлява вярващите да „освещавате Христос като Господ в сърцата си, винаги готови да представяте защита [апология] пред всеки, който попита за обяснение [логос] за надеждата, която е във вас, но с кротост и страхопочитание.“ Три ключови наблюдения следва да бъдат направени във връзка с този текст.

Първо, Петър определено инструктира вярващите да представят аргументирана защита на тяхната вяра. Логос (същата дума, която е използвана в Йоан 1:1, по отношение на предвечния Христос) е много гъвкава дума, но в този контекст тя ясно се отнася до аргументирано обяснение или отчет. Думата апология, въпреки че не означава „апологетика“ в съвременния технически смисъл, показва, че християните следва да представят по най-добрия възможен начин причините да изповядват Исус Христос като Господ. 

Второ, този апологетичен мандат е даден общо на всички християни, изисквайки от тях да дадат аргументи за вярата в Христос на всеки, който попита за такива. В контекста Петър недвусмислено подканва вярващите да бъдат готови да го направят, когато са заплашени със страдания за тяхната вяра (вж. 1 Петрово 3:13–14, 16–17), но няма основание за ограничаване на дадения мандат само до такива ситуации. Езикът е съвсем общ („винаги… на всеки, който ви пита“) и прави апологетичния мандат една постоянна заповед за църквата.

Трето, Петър ни инструктира да се занимаваме с апологетика с правилното отношение както към нехристияните, с които говорим, така и към Господ, за Когото говорим: „с кротост и страхопочитание“. Думата „кротост“ означава маниера, с който ние следва да отговаряме на тези, които отправят предизвикателство към нашата вяра (отново в контекста това включва както „търсещите“, така и тези, които са настроени срещу християнското послание). Думата „страхопочитание“ (стгр. φόβος почти винаги се превежда като „страх“) е преведена като „уважение“ в някои преводи на Библията и често се тълкува като отнасяща се до уважението към хората, с които говорим. Обаче Петър току-що е казал да не показваме φόβος към хора (3:14), а на други места казва, че трябва да показваме φόβος към Бога (1:17; 2:17). Затова, почти със сигурност, Петър ни казва да проведем нашата защита на вярата с отношение на свят страх или страхопочитаниe към Христос, Когото почитаме като Господ (3:15). Правим го, като се стараем да бъдем верни на Христос както в това, което казваме, така и в това как живеем (стих 16).

Ранните отци на Църквата

Заповедта за апологетика в 1 Петрово 3:15


Автори: Кенет Д. Боa и Робърт М. Бауман Дж. 

Превод: Георги Титков

Източник: A Brief History of Apologetics