Библейска ли е божествеността на Христос?

В допълнение към твърденията, които Исус прави за Себе Си, Неговите ученици също признават божествеността на Христос. Те твърдят, че Исус има право да прощава грехове – нещо, което единствено Бог може да направи – тъй като Бог е Този, на Когото грехът е противен (Деян. 5:31; Колосяни 3:13; Псалм 130:4; Йеремия 31:34). В тясна връзка с това последно твърдение се казва, че Исус е Този, Който ще „съди живите и мъртвите“ (2 Тимотей 4:1). Тома извиква към Исус: „Господ мой и Бог мой!“ (Йоан 20:28). Павел нарича Исус „велик Бог и Спасител“ (Тит 2:13) и посочва, че преди Неговото въплъщение Исус е съществувал в „Божия образ“ (Филипяни 2:5-8). Бог Отец казва относно Исус: „Твоят престол, о, Боже, е до вечни векове“ (Евреи 1:8). Йоан заявява, че „в началото беше Словото; и Словото беше у Бога; и Словото [Исус] беше Бог“ (Йоан 1:1). Примери за Писания, които поддържат доктрината за Христовата божественост са много (вж. Откровение 1:17, 2:8, 22:13; 1 Коринтяни 10:4; 1 Петър 2:6-8; Псалм 18:2, 95:1; 1 Петър 5:4; Евреи 13:20), но дори и един от тях е достатъчен, за да покаже, че Христос е бил считан за Бог от Своите последователи.

Исус също така получава титли, които са уникални за YHWH (официалното име на Бог) в Стария завет. Старозаветната титла „изкупител“ (Псалм 130:7; Осия 13:14) е използвана за Исус в Новия завет (Тит 2:13; Откровение 5:9). Исус се нарича Емануил – „Бог с нас“ – в Матей 1. В Захария 12:10 YHWH казва: „Те ще погледнат към Мене, Когото прободоха.“ Но Новият завет прилага това за разпятието на Исус (Йоан 19:37; Откровение 1:7). Ако YHWH е Онзи, Който е прободен, и погледнаха към Него и Исус беше този, Когото прободоха, и погледнаха към Него, тогава Исус е YHWH. Павел тълкува пасажа в Исая 45:22-23, отнасяйки го към Исус във Филипяни 2:10-11. Освен това името на Исус се използва заедно с това на Бог Отец в молитва „Благодат и мир да бъде на вас от Бога, нашия Отец и от Господ Исус Христос“ (Галатяни 1:3; Ефесяни 1:2). Това би било богохулство, ако Христос не беше божество. Името на Исус се появява с това на Бог Отец, когато Исус заповядва на учениците Си да кръщават „в името [единствено] на Отца и на Сина, и на Светия Дух“ (Матей 28:19; вж. също 2 Коринтяни 13:14).

Действия, които могат да бъдат извършени само от Бог, се приписват на Исус. Исус не само възкреси мъртвите (Йоан 5:21, 11:38-44) и прости греховете (Деян. 5:31, 13:38), Той създаде и държи Вселената (Йоан 1:2; Колосяни 1:16-17). Това става още по-ясно, когато се вземе предвид, че YHWH казва, че е бил сам по време на сътворението (Исая 44:24). Освен това Христос притежава атрибути, които само едно божество може да има: вечност (Йоан 8:58), всеприсъствие (Матей 18:20, 28:20), всезнание (Матей 16:21) и всемогъщество (Йоан 11:38-44).

Едно е обаче да твърдиш, че си Бог и да заблудиш някого да повярва, че е истина, а съвсем друго да го докажеш. Христос предложи много чудеса като доказателство към твърдението Си за божественост. Някои от чудесата на Исус включват превръщане на вода във вино (Йоан 2:7), ходене по вода (Матей 14:25), умножаване на видими обекти (Йоан 6:11), изцеление на слепи (Йоан 9:7), куци (Марк 2:3) и болни (Матей 9:35; Марк 1:40-42) и дори възкресяване на хора от мъртвите (Йоан 11:43-44; Лука 7:11-15; Марк 5:35). Освен това самият Христос възкръсна от мъртвите. Далеч от т. нар. умиращи и възкръсващи богове на езическите митологии, за нищо подобно на възкресението на Исус не се говори сериозно от други религии и никое друго твърдение няма толкова много извънбиблейски потвърждения.

Има поне дванадесет исторически факта за Исус, които дори критично настроените учени нехристияни ще признаят:

1. Исус умря чрез разпъване на кръст.

2. Беше погребан.

3. Смъртта Му накара учениците да се отчаят и да загубят надежда.

4. Гробницата на Исус беше открита (или се твърди, че е открита) празна няколко дни по-късно.

5. Учениците вярват, че са преживели явявания на възкръсналия Исус.

6. След това учениците се преобразяват от съмняващи се в смели вярващи.

7. Това послание е същността на проповядването в Ранната църква.

8. Това послание е проповядвано в Йерусалим.

9. В резултат на това проповядване се ражда Църквата и тя расте.

10. Денят на възкресението, неделя, заменя шабат (съботата) като основен ден за поклонение.

11. Яков, един скептик, се обръща, когато също повярва, че е видял възкръсналия Исус.

12. Павел, враг на християнството, се преобразява чрез опитност, която според него е явяване на възкръсналия Исус.

Дори ако някой възрази срещу този конкретен списък, само няколко факта са необходими, за да се докаже възкресението и да се потвърди евангелието: смъртта, погребението, възкресението и явяванията на Исус (1 Коринтяни 15:1-5) . Въпреки че може да има някои теории, които да обясняват един или два от горните факти, само възкресението обяснява и отчита всички тях. Критиците признават, че учениците твърдят, че са видели възкръсналия Исус. Нито лъжи, нито халюцинации могат да преобразят хората по начина, по който възкресението го прави. Първо, какво биха спечелили? Християнството не е било популярно и със сигурност не им носело никакви дивиденти. Второ, от лъжците не стават добри мъченици. Няма по-добро обяснение за възкресението от готовността на учениците да умрат от ужасна смърт заради вярата си. Да, много хора умират заради лъжи, които смятат за истина, но хората не умират, заради това, което знаят, че не е истина.

В заключение, Христос твърдеше, че е YHWH, че е божество (не просто „бог“, но единственият истински Бог); Неговите последователи (евреи, които са били ужасени от идолопоклонството) са Му вярвали и Го наричали Бог. Христос доказва Своите твърдения за божественост чрез чудеса, включително променящото света възкресение. Никоя друга хипотеза не може да обясни тези факти. Да, божествеността на Христос е библейска.


Превод: Георги Титков

Източник: Is the deity of Christ biblical?