На какви езици е написана Библията?

Старият завет е написан основно на иврит. Той е известен като библейски иврит, защото е различен от съвременния иврит, точно както староанглийският е различен от съвременния английски. Тъй като времевият интервал между Битие и Малахия е толкова голям, очевидно е развитието на езика през периода. Библейският иврит е подобен на езиците, говорени от други народи в региона по това време, и понякога литературата от съседните географски области ни помага да разберем значението на някоя древна еврейска дума.

Арамейски е езикът на Вавилонската империя и тъй като евреите са били заточени във Вавилон, много от тях започват да използват този език. Някои части от книгата на Данаил са написани на арамейски. Това не е невероятно, тъй като Данаил е в изгнание във Вавилон. В книгата на Ездра има транскрипции на няколко вавилонски административни документи, които също са написани на арамейски.

По време на известния като междузаветен период – 400-те години между пророк Малахия и раждането на Христос – гръцкият става език на „цивилизования свят“ главно поради завоеванията на Александър Велики. По това време Старият завет е преведен на гръцки – превод, известен като Септуагинта (често съкращаван на LXX). Думата Septuagint идва от латински – „седемдесет“, защото се съобщава, че седемдесет учени са работили върху превода – по този начин се изписва римската цифра LXX. Когато Старият завет е цитиран в Новия завет, по-голямата част от цитатите са взети от LXX, а не от еврейската Библия. Повечето обърнати към вярата езичници не били способни да четат иврит, но имали достъп до LXX.

По времето, когато Исус е на земята, арамейският е езикът, който се говори в Палестина. Евангелията обаче са написани на старогръцки. Следователно само с няколко изключения (Марк 5:41 и Матей 27:45) Новият завет не съдържа точните думи на Исус, а точен гръцки превод на тях.

Новият завет е написан на койне – популярна форма на гръцкия език, често просто наричан койне. Κοινή означава „обикновен“. Това не е официалният, академичен класически гръцки, използван от тогавашните учени. Това е езикът на обикновените хора. Ако не беше Новият завет, днес нямаше се изучава койне, поради простата причина, че койне не е използван във важни литературни произведения. Както често се случва, Бог избира да възвиси онова, което е ниско – езикът койне – до най-важното място от всички.

Някои новозаветни автори пишат със сложен красив стил (Лука), а за други се виждат доказателства, че гръцкият не е техният роден език (Петър), но всички те са писали на гръцки койне – езикът на обикновените хора.

От момента на написването на Библията части от нея са преведени на хиляди езици. Един точен превод е точно толкова Божие слово, колкото оригиналът. Ако обаче човек иска да изучава сериозно Божието слово, известни познания за гръцкия койне и библейския иврит ще бъдат много полезни.


Източник: In what languages was the Bible written?

Превод: Георги Титков