Гностически аспекти на „Опериране в небесните съдилища“

1. Книгата дава приоритет на духовното над естественото.

 „Трябва да се включваме само в това, което е важно за небето.“

2. Книгата се позовава на тайни познания

Примери:

А. Тайни книги

Има книги или свитъци на небето, които трябва да бъдат отворени преди Небесният съд да влезе в заседание.

Разбирането на „книгите“ е основополагащо за съдебната дейност, която позволява да се осъществят целите на Божието царство.

Какви са тези книги и какво е написано в тях?… Псалм 139:16 ни казва, че всеки човек има книга на небето… Бог е записал в книга съдбата и целта на Царството за живота на всеки от нас… Нашата индивидуална книга е писмен запис на всичко, което Бог е планирал за нас, и за въздействието на нашия живот върху Царството, което Той е определил да окажем. За всеки човек, който някога се е родил, има написана книга. Битката е да се накара това, което е в книгата, за да се прояви на земята.

Целта е това, което е написано в небесните книги за всеки, а благодатта е овластяването да го въведе в реалностите на земното царство. Това им е дадено преди началото на времето или в съвета на Господа.

Б. Тайно отсъждане

Нашата присъда няма да е толкова за този или онзи грях. Нашата присъда ще се основава на това колко близко до написаното в небесните книги сме живели живота си.

В. Тайни съдилища

На първосвещеника Исус е казано, че той ще отговаря за небесните съдилища (Захария 3:7 – б. пр.). Забележете, че съдилищата (в българския превод: дворовете – б. пр.) са в множествено число. Това е важно. Дори на земята има различни нива и видове съдилища, които решават различни въпроси. Има малки съдилища за искове, наказателни съдилища, граждански съдилища, бракоразводни съдилища, градски съдилища, окръжни съдилища, чак до Върховния съд. Всички тези съдилища имат различна функция и юрисдикция. Тези съдилища функционират в сферата, която им е предоставена. В небето има много различни действащи съдилища. Не всеки човек е упълномощен да оперира във всички съдилища.

Г. Тайни свидетели/гласове

В небето има съвсем истински облак от свидетели. Те са част от съдебната система на небето и имат стратегическа функция като свидетели в този съдебен процес. Те не могат да бъдат усъвършенствани без нас. Нека се научим да ходим в съгласие с тях, за да се проявят Божиите цели на земята.

Горепосочените примери са от главата „Облакът от свидетели“. Те са на починали хора, които свидетелстват в небето от наше име, но тяхното свидетелство не може да бъде законно, докато не ги чуем и не се съгласим с тях.

3. Книгата интерпретира Писанието по свободен творчески начин, подобно на гностиците.

Един пример: Римляни 8: 29–30.

„За да разберем наистина „Господния съвет“ и небесните книги, трябва да разгледаме Римляни 8: 29–30. Този пасаж разкрива петстепенен процес как да се идентифицират и родят намеренията на Бог на земята… В този пасаж от Писанието Павел изброява 5-те стъпки – предузнати, предопределени, призовани, оправдани и прославени. За да работим в небесните съдилища и да донесем на земята това, което е на небето, трябва да разберем тези етапи.“

Рим. 8: 29–30 често се нарича златната верига на спасението. Това е текст за спасението, а не процес стъпка по стъпка как да проявим „книгата“ на Божия съвършен план в нашия живот.

4. Книгата се занимава със спекулативна теология, подобно на гностиците.

Еклесията (църквата – б. пр.) има юридическата отговорност да установи обвързващи договори с небето, които дават на Бог законното право да се намесва и да въздейства върху планетата. Еклесията също има задачата законно да разтрогва договори с дявола, които му позволяват да оперира на земята.

Задачата на еклесията е да предостави на Бог законното право да изпълни страстното желание на Неговото царство. След като това бъде направено, трябва да свалим на земята свитъците/присъдите/съдебните решения, които идват от небесните съдилища. Това изисква ангелска помощ. Нуждаем се от ангелските сили, които са натоварени от небето със задачата да ни отворят очите и да ни помогнат да свалим свитъците на земята. Докато тези свитъци/книги от небето не бъдат приземени, това, което стои като пречка пред изпълнението на Божията воля, ще продължава да противодейства. Нуждаем се от ангелска и пророческа помощ, за да можем да премахнем всичко, което пречи Божията воля да бъде извършена.

5. Авторът на книгата вярва в съществуването на душата преди зачатието.

„Дойдохме като човешки духове на земята. Но потенциално всички първоначално бяхме духове в присъствието на Господа.“

„Еврейският народ вярва, че преди да се родим на земята, ние сме били с Бога на небето. Ние сме били духовни същества с Бога и част от съвета на небето. Те вярват, че като част от този съвет ние сме се „съгласили“ с плана, който Бог е имал нужда ние да изпълним. Приели сме задачата да се родим във времето, когато сме се родили, и да изпълним това, което сме се ангажирали да изпълним. След като сме приели това като част от съвета на Господа, то е било написано в свитък или книга и сега ние сме дошли на земята, за да бъдем „словото“ на този свитък, превърнато в плът.“

6. Подобно на духовните водачи на гностиците, тази книга насърчава класовите разделения сред християните въз основа на духовните знания и експертиза (елитаризъм).

„Нашата дейност в небесните съдилища се определя от мярката на управление или юрисдикцията, която ни е била дадена.“

„Фактът, че Павел говори за „велики апостоли“, показва, че в духовната сфера има апостоли с различни рангове. Точно както има генерали с една звезда и такива с до пет звезди в армията на САЩ, така има и различни нива на власт сред апостолите.“

7. По начина, по който гностиците развиват подробен стратифициран и сложен духовен мироглед, тази книга прави същото за нещо толкова просто като молитвата.

Книгата описва стратифицирани и сложни възгледи за молитвата, които се състоят от множество съдилища, всяко с различни цели, четири вида ангели, осем гласа, които могат да свидетелстват, като междувременно трябва да стоим бдителни, защото обвинителят на братята е под всеки камък, готов да изговори срещу нас обвинения по-бързо от Еминем. Ако той ви държи сметка, трябва често да го карате да замълчи, докато откривате, четете и декларирате книгата на Божието бащино желание/декларирана воля над определена ситуация. Сега направете една крачка назад и помислете колко нелепо е всичко това, като се има предвид, че темата е молитвата.

Да заведем дело – основите →

← Резюме на книгата


Източник: The Remnant Radio’s Study guide for How not to pray: A critique of the book „Operating in the Courts of Heaven“

Превод: Георги Титков