Защо в по-новите преводи на Библията липсват стихове?

Ако сравните версиите KJV и NKJV с по-новите преводи (напр. NIV, ESV, CSB, NLT и т.н.), ще забележите, че в по-новите преводи изцяло липсват няколко стиха. Примери за липсващи стихове и пасажи са Йоан 5:4, Деяния 8:37 и 1 Йоан 5:7. Друг пример е Марк 16:9-20, въпреки че този пасаж винаги е поставян в текста или в бележка под линия. В допълнение към малкото липсващи стихове, има много думи и фрази, които липсват в по-новите преводи. Защо тези преводи пропускат тези стихове, фрази и думи? Дали по-новите преводи премахват стихове от Библията, както някои твърдят?

Не, по-новите преводи не премахват стихове от Библията. По-скоро по-новите преводи се опитват точно да представят това, което първоначално са писали библейските писатели, а това означава да пропуснат всичко, което не е било част от оригиналния текст. Повечето библейски учени смятат, че всяко „липсващо“ в по-новите преводи съдържание първоначално не е било в Библията.

Версията KJV е преведена през 1611 г.; преводачите на Новия завет в KJV използват гръцки ръкопис, наречен текстус рецептус. Оттогава са открити много библейски ръкописи, предшестващи текстус рецептус, и теоретично тези по-стари ръкописи вероятно са по-точни. В своите изследвания библейските учени и текстовите критици откриват някои разлики между текстус рецептус и по-старите ръкописи. Изглежда, че в течение на 1500 години към Библията са добавени умишлено или случайно някои думи, фрази и дори изречения. Споменатите по-горе „липсващи стихове“ просто не се намират в някои от най-старите и надеждни ръкописи. И така, по-новите преводи премахват тези стихове или ги поставят в бележки под линия или в скоби, защото преводачите смятат, че те наистина не принадлежат към Библията.

Например Йоан 5:4 е включен в KJV, но в NKJV стихът има прикачена бележка под линия, обясняваща, че не се открива в повечето гръцки текстове; NASB включва стиха в скоби; NIV поставя стиха в бележка под линия, така че Йоан 5:4 „липсва“ в действителния текст. Спорната част е следната: „…които чакаха да се раздвижи водата.  Защото от време на време ангел слизаше в къпалнята и размътваше водата; а който пръв влизаше след раздвижването на водата, оздравяваше, от каквато болест и да беше болен“ (Йоан 5:3-4).

Ето възможно обяснение как Йоан 5:4 се озова в Библията: писар изписва Йоан 5, в който Исус посещава къпалнята Витезда: „В тях лежаха множество болни, слепи, куци и парализирани, които чакаха да се раздвижи водата… И там имаше един човек, болен от тридесет и осем години“(Йоан 5:3-5). Но тогава преписвачът стига до мястото, където Исус говори на човека за желанието му да бъде изцелен и човекът казва: „Господине, нямам човек да ме спусне в къпалнята, когато се раздвижи водата“ (стих 7). Писарят счита споменаването на „размътена“ вода от човека като източник на възможно объркване, тъй като Йоан не го разяснява. Така писарят добавя кратка бележка в полето, за да обясни защо недъгавият чака „размътена“ вода – ангел слиза в определени моменти, за да направи да се случи нещо специално. Бележката на преписвача е опит да помогне на читателя в разбирането на Писанието. Но след това са направени все повече и повече преписи на този ръкопис, страничната бележка на писаря бива прехвърлена от ръба на полето и вмъкната в действителния текст като част от пасажа. Възможно е при последващо преписване писарят да е разбрал погрешно намерението на страничната бележка: вместо да бъде някакъв вид коментар, бележката се разглежда като опит на писаря да поправи грешка, вмъквайки стих, който случайно е пропуснат. По този начин, това, което преписвачът възнамерявал да бъде полезно обяснение, води до разширяване на Йоан 5 с един стих.

Важно е да се запомни, че въпросните стихове имат второстепенно значение. Никой от тях не променя по никакъв начин съществените теми на Библията, нито оказва влияние върху библейските учения – смъртта и възкресението на Исус; единственият начин за спасение – Христос; ученията за рая и ада, греха и изкуплението, както и природата и характера на Бога. Тези учения са запазени непокътнати чрез действието на Святия Дух, който пази Божието слово за всички поколения. Въпросът не е в липсващите стихове в по-новите преводи и не е в това дали преводачите на KJV са добавили нещо към Библията. Въпросът е да се определи чрез внимателно проучване и текстова експертиза какво е било най-вероятно съдържанието на оригиналните ръкописи на Библията.


Източник: Why are the newer translations of the Bible missing verses?

Превод: Георги Титков