Какво е текстуализъм?

Текстуализмът е практиката да се придържаме към действителния текст на всеки документ. Много дебати в съдебната зала се фокусират около текстуализма, тъй като адвокати, съдии и съдебни заседатели трябва да се съобразяват с това, което законът буквално казва. Текстуализмът е особено подходящ в библейската херменевтика. Както консервативните библейски учени обичат да казват: „Когато обикновеният смисъл е смислен, не търсете друг смисъл“. Текстуализмът повелява всяка дума да бъде тълкувана в нейното основно, обикновено, буквално, историческо значение, освен ако фактите от непосредствения контекст, проучени в светлината на свързани пасажи и очевидни и основни библейски истини, ясно показват друго. Текст без контекст е претекст или камуфлаж за измама.

Всеки пасаж от Писанието има едно истинско тълкуване и след като то бъде установено, можем да имаме приложение, но само с оглед на първоначалния контекст. Това означава да не използваме Писанията алегорично – да не се опитваме да одухотворим пасажите, за да променим първоначалното им значение. Думите имат смисъл, а текстуализмът се занимава точно с тези думи. „Всяко Божие слово е опитано“ (Притчи 30:5).

Исус използва текстуализма в своя прочит на Писанието. Често Той отговаря на някого въпрос с „Не си ли чел…?“ (виж Марк 2:25, 26; 12:10, 26). На въпроса  на законоучителя какво трябва да направи, за да наследи вечния живот, Исус казва: „Какво е писано в закона?“ (Лука 10:26). В Закона на Господа всяка йота и чертичка е важна (Матей 5:18) и се изисква  внимателно четене.

Добър пример за текстуализъм, използван от библейските писатели, е аргументът на Павел за превъзходството на Аврамовия завет над Закона. Позовавайки се на Битие 12:7, Павел казва: „А обещанията се дадоха на Авраам и на неговия потомък. Не казва: „и на потомците“, като на мнозина, но като за един: „и на твоя потомък“, Който е Христос“ (Галатяни 3:16). Забележете, че аргументът на Павел зависи от това дали думата потомък е в единствено или множествено число. Павел се занимава с точната форма на една дума в Стария завет – това е текстуализъм.

Текстуализмът е в основата на добрата екзегеза, процесът на извличане от Писанието на онова, което наистина е там. Текстуализмът не е необходим за ейзегезата, която представлява вмъкване на идея в пасажа, която човек иска да намери, игнорирайки контекста или истинското значение на използваните думи. Ейзегезата е сходна с доказателствен метод, който изважда нещо извън контекста и го използва в подкрепа на някаква лична идея.

Текстуализмът изисква от нас да разглеждаме оригиналния език, използваните думи, синтаксиса и граматиката на пасажа. Също така трябва да обръщаме внимание и на обичаите и историческия контекст на пасажа. Как първоначалният писател е искал думите му да бъдат разбрани? Как публиката, към която е адресиран текстът, би разбрала какво казва писателят? Думите имат значение.

Ето друг пример – в Йоан 3:5 Исус казва на Никодим: „Истина, истина ти казвам: Ако не се роди някой от вода и Дух, не може да влезе в Божието царство“. Някои хора се опитват да използват този стих в подкрепа на доктрината за новораждане чрез кръщение, но тук е важно да се следват правилата на текстуализма. Какво всъщност казва текстът? Първото нещо, което трябва да се отбележи, е че думата кръщение не се намира никъде в контекста. След това трябва да се определи какво е имал предвид Исус, споменавайки „вода“, и какво Никодим е разбрал, че означава.

Когато отваряме Писанията, нашата работа е усърдно да ги изучаваме (2 Тимотей 2:15). Трябва да сме богобоязливи изследователи на Словото, за да извлечем оригиналното значение на текста. След като стигнем до правилното тълкуване на даден пасаж, можем да извлечем принципи и житейски уроци. Загубата на поглед върху текста обаче ще ни направи отворени за незрели, отклоняващи се интерпретации или небалансирани приложения. Текстуализмът ни помага да бъдем бдителни и обективни в нашето изучаване и да не изпускаме от поглед думите на текста. Както казва Исая 8:20, „Нека прибегнат при закона и при свидетелството!“


Превод: Георги Титков

Източник: What is textualism?